Rekrutacja 2017/2018 | Zespół Szkół Salezjańskich im. św. Dominika Savio w Ostródzie

Rekrutacja 2017/2018

WARUNKI REKRUTACJI
do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im św. Dominika Savio w Ostródzie
na rok szkolny 2017/2018

1. W roku szkolnym 2017/2018 w rekrutacji do klasy pierwszej biorą udział dzieci siedmioletnie
2. Rekrutacja do szkoły odbywać się będzie w następujących etapach:

Etap I - składanie dokumentów – od 06 lutego do 31 marca 2017 r.

W tym czasie, w dniach pracy sekretariatu szkoły (poniedziałek-piątek, godz. 8.30-15.00) należy złożyć:

 • podanie (formularz do pobrania w sekretariacie szkoły)
 • załączniki do podania
 • skrócony odpis aktu urodzenia
 • świadectwo chrztu
 • podpisane 2 fotografie
 • opinia księdza proboszcza
 • opłata rekrutacyjna.

Elementem postępowania kwalifikacyjnego jest obowiązkowa rozmowa rodziców (prawnych opiekunów) z dyrektorem szkoły. Termin rozmowy należy ustalić indywidualnie w sekretariacie szkoły.

Etap II – postępowanie rekrutacyjne – od 3 kwietnia do 7 kwietnia 2017 r.

3 kwietnia 2017 r. - opublikowanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym.
3 kwietnia 2017 r. do 7 kwietnia 2017 r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia ( w sekretariacie szkoły )

Etap III – zakończenie postępowania rekrutacyjnego – 10 kwietnia 2017 r.

10 kwietnia 2017 r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ( strona www szkoły)

5 czerwca 2017 r., o godz. 17.00 odbędzie się zebranie rodziców (opiekunów prawnych) dzieci przyjętych w poczet uczniów szkoły. Tego dnia będzie brana miara na mundurki.

UWAGA !!!!!
W związku ze zmianami w organizacji systemu kształcenia stwarzamy również możliwość przepisania uczniów do klasy IV, V, VI i VII szkoły podstawowej.

Informacje niezbędne dla ubiegających się o miejsce w klasach od IV do VII
w Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Ostródzie

ETAPY POSTĘPOWANIA
I Złożenie podania z wymaganymi załącznikami w sekretariacie szkoły.
II Odbycie rozmowy kwalifikacyjnej (kandydat i rodzice) z dyrektorem szkoły.
III Ogłoszeniem listy przyjętych.

PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY
powinno być złożone w terminie od 6 lutego do 20 maja 2017 r. z wymaganymi załącznikami:

 • odpis aktu urodzenia,
 • świadectwo chrztu,
 • podpisane 2 fotografie,
 • opinia katechety,
 • opinia księdza proboszcza,
 • opłata rekrutacyjna,
 • świadectwo ukończenia poprzedniej klasy,
 • oceny z półrocza klasy obecnej,
 • zamówienie na mundurek

do podania można dołączyć potwierdzenia szczególnych osiągnięć
podanie z załącznikami należy złożyć przed planowaną rozmową kwalifikacyjną.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA (rozmowy rozpoczynają się od momentu składania dokumentów w sekretariacie szkoły i trwają do 20 maja 2017 r.)

 • czas odbycia rozmowy kwalifikacyjnej należy ustalić indywidualnie w sekretariacie szkoły
 • w rozmowie kwalifikacyjnej uczestniczą: kandydat ze swoimi rodzicami (opiekunami prawnymi)

WAŻNE TERMINY

 • umówić rozmowę kwalifikacyjną możliwie najwcześniej
 • kandydaci do klas 4-7 Salezjańskiej Szkoły Podstawowej
 • składanie podań: najpóźniej do 20 maja 2017 r.
 • ogłoszenie listy przyjętych i dopełnienie formalności: 23 maja 2017 r.,
 • 6 czerwca godz. 17.00. spotkanie dla rodziców uczniów przyjętych do szkoły. Tego dnia będzie brana miara na mundurki.

WARUNKI REKRUTACJI
do Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im św. Dominika Savio w Ostródzie
na rok szkolny 2017/2018


Od dnia 1 września 2016 r. szkoła funkcjonuje jako szkoła publiczna, w odniesieniu do młodzieży, która w roku szkolnym 2016/2017 i kolejnych rozpocznie edukację w klasie I.

Przewidywany nabór do liceum na rok szkolny 2017/2018 to 1 klasa

Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego.

Na postępowanie kwalifikacyjne składają się:

 • złożenie dokumentów w odpowiednim czasie,
 • zapoznanie się z wynikami nauczania w szkole niższego stopnia (uwagę przywiązujemy do oceny zachowania i z katechezy)
 • zapoznanie się z wynikami egzaminów zewnętrznych,
 • dokonanie niezbędnych opłat,
 • komisyjne rozpatrzenie uzyskanej lokaty kandydata,
 • rozmowa kwalifikacyjna ks. Dyrektora z kandydatem i jego rodzicami / prawnymi opiekunami.

Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły Ks. Dyrektor podejmuje po zapoznaniu się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego.

Wymagane dokumenty

 • podanie, (druk do pobrania w sekretariacie)
 • odpis aktu urodzenia
 • świadectwo chrztu
 • podpisane 2 fotografie
 • opinia katechety
 • opinia księdza proboszcza
 • wykaz ocen klasyfikacji śródrocznej
 • świadectwo ukończenia klasy drugiej gimnazjum
 • świadectwo ukończenia gimnazjum
 • zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego
 • karta zdrowia

Ważne terminy

 • od 18 marca do 14 czerwca 2017 r. możliwość składania dokumentów i odbycia rozmowy kwalifikacyjnej dla kandydatów do liceum.
 • 23 czerwca 2017 r. do godz. 15.00 dostarczenie do sekretariatu szkoły świadectwa ukończenia szkoły gimnazjalnej i zaświadczenia z egzaminu
 • 26 czerwca 2017 r. ogłoszenie wyników rekrutacji do liceum strona www szkoły

Warunki finansowe

Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i nie podlega zwrotowi, powinna być wniesiona wraz ze złożeniem dokumentów do szkoły.
Miesięczna opłata wynosi 100 zł – jest pobierana za zajęcia ponadwymiarowe przez 10 miesięcy
Rada Rodziców - 100 zł rocznie.
Kaucja za szafkę - 100 zł.
Mundurek szkolny wg wielkości zamówienia.

W odniesieniu do kandydatów do klas III Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego, które pozostaje nadal szkołą niepubliczną obowiązują dotychczas ustalone zasady naboru.

O szkole

Szkoła Podstawowa, Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne i Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio ma siedzibę w Ostródzie przy ul. Św. Dominika Savio 1, są szkołami katolickimi, prowadzonymi przez Zgromadzenie Salezjańskie.
więcej

Kontakt

ul. św. Dominika Savio 1
14 - 100 Ostróda
 • tel.: (89) 646-41-46
 • fax: (89) 642-28-43
więcej

E-mail

Jeśli masz konto, to kliknij poniżej aby się zalogować.
Zaloguj się