Rekrutacja 2018/2019 | Zespół Szkół Salezjańskich im. św. Dominika Savio w Ostródzie

Rekrutacja 2018/2019

Warunki rekrutacji do Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im św. Dominika Savio w Ostródzie
na rok szkolny 2018/2019

1. W roku szkolnym 2018/2019 w rekrutacji do klasy pierwszej biorą udział dzieci siedmioletnie
2. Rekrutacja do szkoły odbywać się będzie w następujących etapach:
Etap I - od 5 lutego do 26 marca 2018r.
W tym czasie, w dniach pracy sekretariatu szkoły (poniedziałek-piątek, godz. 8.00 -15.00) należy złożyć:
• podanie (formularz do pobrania w sekretariacie szkoły)
• załączniki do podania
• skrócony odpis aktu urodzenia
• świadectwo chrztu
• podpisane 2 fotografie
• opinia księdza proboszcza
• opłata rekrutacyjna.
Elementem postępowania kwalifikacyjnego jest obowiązkowa rozmowa rodziców (prawnych opiekunów) z dyrektorem szkoły. Termin rozmowy należy ustalić indywidualnie w sekretariacie szkoły.
Etap II od 3 kwietnia do 6 kwietnia 2018r.
postępowanie rekrutacyjne
3 – 6 kwietnia 2018r. – składanie pisemnych oświadczeń woli przyjęcia – sekretariat szkoły.

Etap III – zakończenie postępowania rekrutacyjnego – 9 kwietnia 2018r.

9 kwietnia 2018r. – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły (www.ostroda.salezjanie.pl).

4 czerwca 2018r. godz. 17:00 – zebranie rodziców (prawnych opiekunów) dzieci przyjętych w poczet uczniów szkoły. Tego dnia dokonane zostaje zamówienie ( opłata) na mundurki.

UWAGA !!!!!
W związku ze zmianami w organizacji systemu kształcenia stwarzamy również możliwość przepisania uczniów do klasy IV szkoły podstawowej. terminarz i wymagania są takie same jak w odniesieniu do kandydatów do klasy I


Warunki rekrutacji do Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego im św. Dominika Savio w Ostródzie
na rok szkolny 2018/2019

Przewidywany nabór do liceum na rok szkolny 2018/2019 to jedna klasa
Podstawą przyjęcia ucznia do szkoły jest wynik postępowania kwalifikacyjnego.
Na postępowanie kwalifikacyjne składają się:
• złożenie dokumentów w odpowiednim czasie,
• zapoznanie się z wynikami nauczania w szkole niższego stopnia (uwagę przywiązujemy do oceny zachowania i z katechezy)
• zapoznanie się z wynikami egzaminów zewnętrznych,
• dokonanie niezbędnych opłat,
• komisyjne rozpatrzenie uzyskanej lokaty kandydata,
• rozmowa kwalifikacyjna ks. Dyrektora z kandydatem i jego rodzicami / prawnymi opiekunami.
Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły Ks. Dyrektor podejmuje po zapoznaniu się z wynikami postępowania kwalifikacyjnego.
Wymagane dokumenty
• podanie, (druk do pobrania w sekretariacie)
• odpis aktu urodzenia
• świadectwo chrztu
• podpisane 2 fotografie
• opinia katechety
• opinia księdza proboszcza
• wykaz ocen klasyfikacji śródrocznej
• świadectwo ukończenia klasy drugiej gimnazjum
• świadectwo ukończenia gimnazjum
• zaświadczenie z egzaminu gimnazjalnego
• karta zdrowia

Etap I składanie dokumentów oraz rozmowa kwalifikacyjna
z dyrektorem kandydata wraz z rodzicami – od 7 marca do 15 czerwca 2018r. (termin rozmowy należy ustalić w sekretariacie szkoły)

Etap II
dostarczenie do sekretariatu świadectwa ukończenia gimnazjum oraz wyników i zaświadczeń egzaminu gimnazjalnego – 22 czerwca 2018r. do godz. 15:00.

Etap III
25 czerwca godz. 17.00 głoszenie wyników rekrutacji, test
z języka angielskiego dla kandydatów, zebranie rodziców (prawnych opiekunów) uczniów przyjętych do szkoły. Tego dnia dokonane zostaje zamówienie (opłata) na mundurki.

Warunki finansowe
Opłata rekrutacyjna wynosi 100 zł i nie podlega zwrotowi, powinna być wniesiona wraz ze złożeniem dokumentów do szkoły.
Miesięczna opłata wynosi 100 zł – jest pobierana za zajęcia ponadwymiarowe przez 10 miesięcy
Rada Rodziców - 100 zł rocznie.
Kaucja za szafkę - 100 zł.
Mundurek szkolny wg wielkości zamówienia.

O szkole

Szkoła Podstawowa, Salezjańskie Gimnazjum Niepubliczne i Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. św. Dominika Savio ma siedzibę w Ostródzie przy ul. Św. Dominika Savio 1, są szkołami katolickimi, prowadzonymi przez Zgromadzenie Salezjańskie.
więcej

Kontakt

ul. św. Dominika Savio 1
14 - 100 Ostróda
  • tel.: (89) 646-41-46
  • fax: (89) 642-28-43
więcej

E-mail

Jeśli masz konto, to kliknij poniżej aby się zalogować.
Zaloguj się